Deklaracja dostępności cyfrowej

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Pałac Młodzieży w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pm.koszalin.pl

DATA PUBLIKACJI

Data publikacji strony internetowej: 2007

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobil nych podmiotów publicznych . W Pałacu Młodzieży w Koszalinie dla strony https://pm.koszalin.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative - dostępny pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa https://pm.koszalin.pl,  spełnia wymagania w 97,60 %.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

- Brak tekstu alternatywnego (przesuwane zdjęcia, tzw. slider z logotypami przyjaciół, zdjęcia zamieszczone przy artykułach) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
- Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
- Występują linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach, które nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
- Filmy i materiały audio nie posiadają napisów oraz audiodeskrypcji dla osób niepełnosprawnych.
- Brak dużego kontrastu oraz powiększania liter dla osób niedowidzących (można korzystać ze skrótów klawiszowych dla danej przeglądarki)
- Występują dokumenty w formacie PDF, które nie są dokumentami edytowalnymi.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI 

Oświadczenie sporządzono dnia 21 września 2020 roku.
Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia 31 marca 2024 roku.

SKRÓTY KLAWIATUROWE i UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz można dodatkowo korzystać z zestawu narzędzi zwiększających dostępność strony dla osób niepełnosprawnych poprzez zmianę parametrów wyświetlania strony: powiększanie lub pomniejszanie tekstu, wysoki kontrast, jasne tło, podkreślanie odnośników, odcienie szarości, negatyw.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

- Dorotą Hełminiak-Surdyk dzwoniąc na numer telefonu  94 348 05 05 lub e-mail dorota.helmniak@pm.koszalin.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Pałac Młodzieży , 75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2.
Placówka wyposażona jest w cztery wejścia. Dla osób niepełnosprawnych przystosowane jest wejście do budynku od strony podwórka, które wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich Budynek wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych z poziomu wysokiego parteru do poziomu III piętra. Korytarze oraz wejścia do sal, pracowni oraz pomieszczeń administracji dostępne dla niepełnosprawnych bez barier poziomych. Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

DODATKOWE INFORMACJE 

Pałac Młodzieży dodatkowo posiada serwis BIP pod adresem: http://mdk.koszalin.ibip.pl/public/, gdzie również jest zamieszczona deklaracja dostępności serwisu BIP: http://mdk.koszalin.ibip.pl/public/?id=240544

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.

Pałac Młodzieży w Koszalinie

75-057 Koszalin
ul. Bogusława II 2
tel. 94 348 05 00, 94 341 01 66
fax 94 348 05 12
e-mail: sekretariat@pm.koszalin.pl
NIP: 669-11-16-718
REGON: 320385618

Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.