Ochrona danych osobowych

Informujemy, iż Administratorem Danych jest: Pałac Młodzieży w Koszalinie, ul. Bogusława II 2, 75-057 Koszalin, który przetwarza dane podopiecznych i ich opiekunów w celu realizacji procesu rekrutacji na zajęcia, uczestnictwa w zajęciach, organizacji imprez oraz sprawozdań.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych m.in. zakresie realizacji zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail:

Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez Pałac Młodzieży w czasie określonym w przypisach prawa w stosunku do podopiecznych i ich opiekunów.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo osoby w zajęciach, imprezach itp.
Dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,
a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.) Pałac Młodzieży wnosi o wyrażanie zgody na rejestrowanie i publikowania wizerunku podopiecznego i jego prac (w postaci nagrań audio video, fotografii) podczas trwania zajęć i innych przedsięwzięć Pałacu Młodzieży (w tym: konkursy, występy i wyjazdy zespołów, zajęcia otwarte, itp.) oraz wykorzystanie ww. materiałów do promocji poprzez media lokalne, regionalne i ogólnopolskie, strony internetowe, YouTube, portale społecznościowe oraz podczas wystaw.

Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem